كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
پنجشنبه 16 آذر 1396 تاریخ امتحان میان ترم درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی خانم شمشیری نیا در رشته علوم تربیتی

تاریخ امتحان میان ترم درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی روز شنبه 25 آذرماه ساعت 10 صبح از نصف کتاب می باشد.

 
امتیاز دهی