كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
يكشنبه 12 آذر 1396 اطلاعیه مهم تغییر میان ترم درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت استاد خانم شمشیری نیا

میان ترم درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت استاد شمشیری نیا روز شنبه 18 آذرماه ساعت 10 صبح

تاریخ امتحان میان ترم درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت روز پنج شنبه 16 آذرماه رشته علوم تربیتی به علت تداخل زمانی با امتحانات میان ترم دروس خانم هاجر محمدی به روز شنبه 18 آذرماه ساعت 10:00 صبح تغییر یافت.

 
امتیاز دهی