كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
شنبه 18 آذر 1396 تاریخ امتحان میان ترم درس خودخوان قواعد فقه1 خانم خسروی در رشته حقوق

برگزاری امتحان میان ترم درس قواعد فقه 1

 درس خودخوان قواعد فقه 1 با هماهنگی امور اساتید و خانم خسروی استاد دار شده و امتحان میان ترم این درس روز یک شنبه 19 آذرماه ساعت 9:00 صبح تا صفحه 130 به صورت تستی برگزار میگرد.

 
امتیاز دهی