كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
پنجشنبه 16 آذر 1396 تاریخ امتحان میان ترم درس بازاریابی بین الملل استاد منصور کرمی در رشته مدیریت بازرگانی

تاریخ امتحان میان ترم درس بازاریابی بین الملل استاد منصور کرمی روز چهارشنبه 22 آذرماه ساعت 16 عصر از 3 فصل اول می باشد.

 
امتیاز دهی