1393/12/23 شنبه
                  رشته                   گرایش       رشته                   گرایش

دروس عمومی همه رشته ها

دروس عمومی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

حسابداری

حسابداری

جغرافیا

جغرافیا (کلیه گرایش ها)

مدیریت مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت جهانگردی

کامپیوتر و IT

علوم کامپیوتر
مهندسی نرم افزار
مهندسی سخت افزار
مهندسی فناوری اطلاعات
علوم تربیتی علوم تربیتی

کشاورزی

ترویج وآموزش کشاورزی
مهندسی آب و خاک
 مهندسی آب
مهندسی اقتصاد کشاورزی
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
روانشناسی روانشناسی

ریاضی

ریاضی کاربردی
ریاضیات و کاربردها

حقوق

حقوق

صنایع دستی

صنایع دستی ورودی 90 و بعد از آن
صنایع دستی ورودی 89 و قبل از آن

زیست شناسی

زیست شناسی عمومی الهیات
فقه و مبانی حقوق

مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت اجرایی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی
کتابداری