1392/9/9 شنبه
                  رشته                   گرایش       رشته                   گرایش

دروس عمومی

دروس عمومی همه رشته ها
 

کامپیوتر و IT

علوم کامپیوتر
مهندسی نرم افزار
مهندسی سخت افزار
مهندسی فناوری اطلاعات

حقوق

حقوق

علوم اجتماعی

پژوهشگری علوم اجتماعی
تعاون و رفاه اجتماعی
برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

حسابداری

حسابداری

مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت اجرایی

مدیریت  

مدیریت دولتی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی
مدیریت جهانگردی

الهیات


فقه و مبانی حقوق

روانشناسی روانشناسیروانشناسیروانشناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی
کتابداری

علوم تربیتی

علوم تربیتی

صنایع دستی

صنایع دستی ورودی 90 و بعد از آن
صنایع دستی ورودی 89 و قبل از آن

زیست شناسی

زیست شناسی عمومی

جغرافیا

آب و هواشناسی
جغرافیای انسانی گرایش روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
جغرافیای طبیعی( اقلیم شناسی )

کشاورزی

کلیه گرایش های کشاورزی