1394/3/2 شنبه

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حوادث دانشجویی

1- فتوکپی صفحه اول شناسنامه، کارت ملی ، کارت دانشجویی مصدم ( برابر با اصل )

2- فتوکپی گزارش اولیه پاسگاه در صورت وقوع تصادف ( برابر با اصل )

3-فتوکپی کروکی در صورت وقوع تصادف رانندگی ( برابر با اصل )

4-فتوکپی شرح عمل ( برابر با اصل در بیمارستان)

5-فتوکپی خلاصه پرونده پزشکی ( برابر با اصل در بیمارستان)

6- اصل هزینه های درمانی با مهر بیمارستان

7-نامه اعلام خسارت از بیمه گذار ( دانشگاه ) که در نامه تاریخ حادثه ، محل حادثه ، ناحیه آسیب دیده بدن ، مشخصات بیمه شده همراه با شماره دانشجویی قید شود

8- مراجعه مصدوم به پزشک معتمد شرکت بیمه ایران پس از اتمام دوره درمانی جهت تعیین نقص عضو احتمالی و تایید هزینه های درمانی 
 
دانشجوی مصدوم با تهیه مدارک فوق به امور مالی دانشگاه مراجعه نماید .