1393/5/28 سه‌شنبه

 
رشته و گرایش های دانشگاه پیام نور مرکز فیروزآباد
 
فنی و مهندسی هنر و معماری علوم کشاورزی الهیات و علوم اسلامی علوم پایه علوم اجتماعی و جغرافیا علوم تربیتی و روانشناسی مدیریت و حسابداری
مهندسی کامپیوتر
( نرم افزار)
صنایع دستی مهندسی کشاورزی
(اقتصاد کشاورزی )
حقوق ( عمومی ) ریاضی
( کاربردی )
علوم اجتماعی
( تعاون و رفاه اجتماعی )
روانشناسی
( روانشناسی عمومی )
حسابداری
مهندسی کامپیوتر
( معماری سیستم های کامپیوتری)
مهندسی کشاورزی
( ترویج و آموزش کشاورزی )
الهیات و معارف اسلامی
( ادیان و عرفان )
ریاضیات و کاربردها علوم اجتماعی
( پژوهشگری علوم اجتماعی )
علوم تربیتی
( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )
مدیریت بازرگانی
مهندسی مدیریت اجرایی مهندسی کشاورزی
( آب )
الهیات و معارف اسلامی
( علوم قرآن و حدیث)
زیست شناسی
( سلولی مولکولی )
علوم اجتماعی
( برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه  )
علوم تربیتی
( آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی )
مدیریت دولتی
مهندسی کشاورزی
( آب و خاک )
الهیات و معارف اسلامی
( فقه و مبانی حقوق اسلامی  )
جغرافیا انسانی
( روستایی )
علوم تربیتی
( مشاوره و راهنمایی )
مدیریت صنعتی
مهندسی کشاورزی
( مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها )
جغرافیای طبیعی
( اقلیم شناسی )
علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت جهانگردی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری